Select/Deselect all list
Click on the keyboard if you do not have the correct keyboard layout.
فارسی ایران به دری افغانستان
ملاحظاتاصطلاح دریاسم یا کلمه
کلمه فرا در اصل حرف اضافه است به معنی (نزد، نزدیک، پیش و پیشتر، برتری، روی و بالا) به طور مثال- مرا پدرم فرا خواند یعنی نزدش خواست بروم. فلان شخص فرا نشسته بود. یعنی در صدر مجلس نشسته بود. اما با ترکیب خوان که از خواندن آمده باشد نادرست و پیچیده و تعقید است. زیرا فراخوان کلمۀ بیسوادانه فرا خواندن است. لغت خوان به معنی، طَبَق بزرگی را گویند که از چوب ساخته باشند، کوچک آنرا خوانچه میگویند. دستر خوان نیز ترکیب عام شده است. و تنها خوان در معانی دیگرش مرد دغل و نادرست، خائن. جنایت کار نیز معمول است. و در ترکیب هفتخوان به معنی هفت مشکل، هفت دربندِ بسته، هفت به نبست، هفت سرزمین بیگانه چنانچه گویند رستم از هفتخوان به سلامت گذشت . پس چنین ترکیبی نوساخته و نامأنوس نمی تواند دری شود و حتی در لهجه فارسی ایران نیز معمول نیست بلکه همان کلمه بازی های است. ​کلمه فرا در اصل حرف اضافه است به معنی (نزد، نزدیک، پیش و پیشتر، برتری، روی و بالا)​
تقاضاء - دعوت-فراخوان
مختصات افغانستان
نوع محتوامعلومات مکملتربیوگرافی مختصرتصویراسم یا کلمه
مشروطه خواهانجوهر شاه خان غوربندی و لعل محمد خان تگابی

امیر عبدالرحمن خان براصل مرکزیت و سرکوب ملک الطوائفی موجود در کشور، عدۀ از فرزندان خوانین و سران قبایل متنفذان را در دربار تحت عنوان غلام بچه گان داخل ساخته بود که از یک جانب همچون گروگان تحت نظر او باشند تا پدران شان دست به شورشی نزنند و از جانب دیگر این اشراف هم درباری و دربار پرور شوند تا در آینده امور کشوری را اداره نمایند.

شهید «جوهرشاه غوربندی» پسر «گوهرخان» هم درین ردیف میباشد، که متاسفانه معلومات جامع تر درباره شان نداریم. امید فامیل نهایت روشن ضمیر و فرزانهء پرونتا (دپلوم انجنیر صاحب محمد اکرم پرونتا) از کاکا زادگان جوهر شاه شهید در این مورد روشنی بیشتر اندازند.

جوهر شاه غوربندی-لعل م تگابی
ضرب المثل ها، مقولات، کنایات و اصطلاحات عامیانه   شولیته بخو - پردیته بکو
ضرب المثل ها، مقولات، کنایات و اصطلاحات عامیانه   ققله شده - ققله شوی
ضرب المثل ها، مقولات، کنایات و اصطلاحات عامیانه   کنایه- متحیر و خجالت شُدن
جغرافیه
شرحمعرفی مختصرکتگوریاسم یا کلمه

منابع آبى ‏افغانستان با درنظر داشت جغرافياى طبيعى و موقعيت کوه هاى آن به سه ‏حوزه آبى ذيل تقسيم نموده ميشود:
۱- حوزه آبى پامير وشمال هندوکش، ‏
۲- حوزه آبى جنوب هندوکش وسفيدکوه،
۳- حوزه آبى هلمند وهريرود.‏

3-در حوزه آبى سوم( هلمند وهريرود) : رودخانه های متعددى در جريان ميباشند که اين ‏درياها عمدتاً از دامنه هاى کوه بابا در مناطق مرکزى کشور سرچشمه ميگيرند. ‏دراين حوزه آبى هم استفاده از آب رودخانه هاى آن به تناسب نياز هاى محيطى محدود ‏بوده و اين آبها بدون استفاده پس از طى مسافت نسبتاً طولانى در خاک افغانستان، ‏وارد کشور ايران شده و مناطق وسيعى را در ولایات های سيستان و بلوچستان ‏وخراسان آنکشور آبيارى مينمايند.‏
‏هلمند وهريرود مهمترين رودخانه هايى ميباشند که درين حوزه آبى ‏درجريان هستند که ما دراينجا بنابر اهميت سياسى و اقتصادى آنها هريکى را ‏به صورت جداگانه و به صورت مختصر مورد بررسى قرار ميدهيم.

رود غور و رود مالمند و رود زرمردان از معاونين مهم فراه رود به حساب مي آيند.
رود غور داراي حوزه آبگير 7220 كيلومتر مربع و رود مالمند داراي حوزه آبگير 1420 كيلومتر مربع و رود زر مردان داراي حوزه آبگير 1090 كيلومتر مربع مساحت مي باشند.
 
معاونين فراه رود كه در ارتفاعات (1500- 2000 متر) واقع شده اند مقدار آب فراه رود را بالابرده جمعاً شامل 21000 كيلومتر مربع حوزه آبگير ميباشد كه 70 فيصد حوزه آبگير فراه رود را تشكيل مي دهند. متباقي حوزه آبگير فراه رود در اراضي هموار 9000  كيلومتر مربع بوده كه چندان حايز اهميت نيست ، زيرا بعضي اوقات در اين رقبه معاونين آن فاقد آب مي باشد و يا گاهي هم بصورت نوبه يي و مؤقت در فصل بهار داراي مقدار حداقل آب بوده و به منظور زراعت از آن استفاده مناسب صورت نمی گیرد.
زمين هاي زراعتي ايكه توسط فراه رود آبياري مي شود معادل 59200 هكتار بوده قسمت بيشتر آن در ساحل راست فراه رود موقعيت دارد.
دریادریا غور- مالمند- زرمردان