حامیان «قاموس کبیر افغانستان» کسانی اند که در عرصه های مختلف این پروژه، چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی از این اندوختۀ علمی، ادبی و فرهنگی حمایت نموده و با پشتبانی صادقانه و کمک های بی شائبۀ شان سبب انکشاف، توسعه و گسترش محتوا و غنای آن گردیده اند. تیم کاری «قاموس کبیر افغانستان» خدمات مستقیم و غیر مستقیم این بزرگواران را ارج گذاشته از هر یک شان اظهار سپاس و امتنان می نماید.

:مراجع علمي و خيريه که تا به حال اعلام پشتیبانی را نموده اند

به عهده گرفتن قیمت سالانۀ سرور با ترويج قاموس در پوهنتون هاي افغانستان

Deutsch- Afghanische Universitäten Gesellschaft Ev.
جمعیت پوهنتون های آلمانی و افغانی

پشتیبانی قاموس و ترویج رایگان آن از طریق این سازمان خیریه

Platform for Social Entrepreneurs & Change Makers

همکاری در بخش حقوق و قضاء

Max Planck Foundation for International Peace and the Rule of Law

:«حامیان «قاموس کبیر افغانستان

لوگو

محترم عبدالتواب وهاب

عبدالله افغانی نویس

محترم عارف رهگذر

اصطلاحات سینمائی

محترم زلمی رزمی

تمویل مالی

محترمه نادیه قانع

اصطلاحات نظامی

محترم نبیل عزیزی

ارسال 1000 کلمه

محترمه سامیه اصیل

ارسال 1000 کلمه

محترم سیدال هومان

اصطلاحات علمی و دولتی

محترم نور محمد غفوری

ارسال کلمات از زبان ترکی

محترم بیک مراد

تخنیک

Sharan Negulathes

تمویل مالی

داکتر سيد خليل الله هاشميان

تمویل مالی

استاد مسعود فاراني

تمویل مالی

داکتر عبدالحنان روستائی

تمویل مالی

داکتر محمد نعیم اسد

تمویل مالی

محترم داکتر واحد حيدري

باز رسانی قاموس نسیم نگهت

محترمه اصیلا اشرف زاده

تمویل مالی

محترمه صالحه یوسفی

اصطلاحات خیاطی

محترمه مرضیه طاهری

تمویل مالی

محترم حفیظ الله خالد

تمویل مالی

محترمه یلدا قمر

تمویل مالی

محترم غلام حضرت

تمویل مالی

محترم داکتر رحمان زمانی

تمویل مالی

محترم داؤد مومند

تمویل مالی

محترم قاسم باز منگل

تمویل مالی

پوهندوی استاد شیما غفوری

تمویل مالی

داکتر سيد عبدالله کاظم

تمویل مالی

داکتر عبدالکریم وزیری

تمویل مالی

احمد راتب فقیری

تمویل مالی

داکتر محمد آجان مرزی

تمویل مالی

محترمه مریم نوتن

تمویل مالی

محترم سید رحمن غوربندی

تمویل مالی

محترم داکتر کریم غروال

تمویل مالی

محترمه نرگس ناصری

تمویل مالی

محترم فضل احمد افغان

تمویل مالی

محترم ویس کبیر

تمویل مالی

محترمه ماری دوست

تمویل مالی

محترم نور آغا توخی

تمویل مالی

محترم زمری کاسی

تمویل مالی

محترم احسان مایار

تمویل مالی

محترم داکتر انصاری

تخنیک

Thivigun Thuvai

تمویل مالی

محترمه نصیبه اکرم حیدری

تمویل مالی

محترم احسان لمر

تمویل مالی

کاندید اکادمیسین اعظم سیستانی

پول های جمع آوری شده=6500 یورو
پول های مصرف شده=8500 یورو