دکشنری های که استفاده شده در انسکلوپیدیا (قاموس کبیر افغانستان)
1. لغتنامۀ (...) مرحوم محمد نسیم نگهت
2. ترجمۀ تاریخ یمنی
3. حدود العالم
4. ایضاء
5. فرهنگ رشیدی
6. مجموعهٔ مترادفات
7. تاریخ بیهقی
8. مجموعۀ مترادفات
9. ضحاح الفرس
10. شعوری
11. فارسنامۀ ابن البلغی
12. کلیله و دمنه
13. دهخدا
14. حاشیۀ برهان
15. رسالۀ اوزان و مقادیر مقریزی
16. تاج المصادر بیهقی
17. المصادر زوزتی
18. غیاث اللغات
19. انجمن آرای ناصری
20. کنزاللغات
21. قطر المحیط
22. اقرب الموارد
23. کشف اللغات
24. علوم مهندسی
25. هنر های تجسمی
26. انجمن آراء
27. بهار عجم
28. کلیله و دمنه
29. آبادیس
30. دهار
31. دهار
32. ناظم اللطباء
33. علوم فقه
34. آنندراج
35. فرهنگ نظامالاسناب سمعانی
36. فهرست مخزن الادویه
37. منتهی الارب
38. ویکی پیدیا های فارسی و انگلیسی
39. واژه یاب
40. فیروز اللغات
41. مجامع العلوم
42. اصطلاحات عامیانۀ افغانستان (عبدالله افغانی نویس)
43. گنجینۀ نام های افغانی ( مؤلف ولی احمد نوری)
44. ضرب المثل های افغانی
45. قاموس الاعلام ترکی
46. دایرةالمعارف فارسی
47. شرفنامۀ منیری
48. از اعقاب جوجی