علاقمند محترم به بخش «کتابخانهٔ آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)» قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

با وارد کردن فشار(کلیک) بالای دریجه های آتی بروفق نیاز، به معلومات مورد ضرورت دسترسی پیدا کرده میتوانید

تأریخی و اجتماعی
دونلود / لینکملاحظاتاسکن شده/ سکن شوینوع محتوابخشنویسنده/ لیکوالعنوان
در دفاع از کارنامه های وزیر اکبرخان  تاریخی-اجتماعی اعظم سيستانی حماسۀ "اکبر" در دفاع از کارنامه های وزیر اکبرخان
د افغانستان د څه باندی پنځوسو ناامتو لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو په اړه

پاه دی ساری اثار کی خورا ارزښتاک، مستند او علمی معلومات د افغانستان د څه باندی پنځوسو ناامتو لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو په اړه
جوړونکی او رالیږدونکی: جواد حسن زاده

​اسکن شده/ سکن شوی
کتاب مذکور اسکن شده است و حجم آن ۸ میگابایت است.
دنلود آن در ممالک که ظرفیت انترنتی قوی ندارند، ناممکن است.

تاریخی-اجتماعیپیژندنهعبدالحی حبیبیآثار جاویدان مرحوم پوهاند عبدالحی حبیبی
ارتجاع و مرتجع  تاریخی-اجتماعیسیاستعمرزی مصطفیارتجاع و مرتجع
از بن تا بنبست

​جلد اول
مجموعه روی مسایل و انکشافات افغانستان از سپتمبر ۲۰۰۱ تا سپتمبر ۲۰۲۱

 تاریخی-اجتماعیسیاستحمید عبیدیاز بن تا بنبست و از بنبست تا شکست
از بن تا بنبست

​جلد دوم
مجموعه روی مسایل و انکشافات افغانستان از سپتمبر ۲۰۰۱ تا سپتمبر

 تاریخی-اجتماعیسیاستحمید عبیدیاز بن تا بنبست و از بنبست تا شکست
از بن تا بنبست

جلد سوم
مجموعه روی مسایل و انکشافات افغانستان از سپتمبر ۲۰۰۱ تا سپتمبر ۲۰۲۱

 تاریخی-اجتماعیسیاستحمید عبیدیاز بن تا بنبست و از بنبست تا شکست
از بن تا بنبست

جلد چهارم و آخری
مجموعه روی مسایل و انکشافات افغانستان از سپتمبر ۲۰۰۱ تا سپتمبر ۲۰۲۱

 تاریخی-اجتماعیسیاستحمید عبیدیاز بن تا بنبست و از بنبست تا شکست
اسرار نهفته شهادت امیرحبیب الله خان سراج الملة  تاریخی-اجتماعی عبدالله کاظماسرار نهفته شهادت امیرحبیب الله خان
افغان زمین

مجموعهٔ مقلات از مجلهٔ اوربند

​بلی

تاریخی-اجتماعیتاریخعمرزی مصطفیافغان زمین
افغان ها

​در زمینهٔ تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

​بلی× ۱۲ میگابایت

تاریخی-اجتماعیمردمعمرزی مصطفیافغان ها
قبل از جنگ

​سیمای زنده گی مدنی ملت افغان

 تاریخی-اجتماعیمردمعمرزی مصطفیافغان ها قبل از جنگ
افغانستان در پیچ و خم سیاست

نویسنده محمد اسماعیل یون / ترجمه مصطفی مرزی

 تاریخی-اجتماعیسیاستعمرزی مصطفیافغانستان در پیچ و خم سیاست
​معلومات تاریخی

​نویسنده: غلام محمد غبار
این کتاب مأخذ قابل اعتباریست برای علاقمندان تاریخ افغانستان

 تاریخی-اجتماعیتاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانافغانستان در مسیر تاریخ (جلد اول)
​معلومات تاریخی

​نویسنده: میر غلام محمد غبار
این کتاب معلومات تاریخی است  برای علاقمندان تاریخ افغانستان

 تاریخی-اجتماعیتاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانافغانستان در مسیر تاریخ (جلد دوم)
اگر جهانیان شکست بخورند؟
نویسنده محمد اسماعیل یون / ترجمه مصطفی مرزی

 تاریخی-اجتماعیسیاستعمرزی مصطفیاگر جهانیان شکست بخورند؟
امیر دوست محمد خان

​به کوشش: عبدالعلی نور احراری
اهدا به: روان استاد بزرگوار مرحوم دکتور عبدالصمد حامد

 تاریخی-اجتماعیتأریخسایر نویسندگانامیر دوست محمد خان
امیر علیشیرنوایی و خصوصیات عصر وی  

​اسکن شده، با حجم ۵،۱ میگابایت

تاریخی-اجتماعی سایر نویسندگانامیر علیشیرنوایی و خصوصیات عصر وی
شاهکار ادبی اواخر قرن نهم هرات

​نویسنده: زین الدین محمود واصفی هروی

 تاریخی-اجتماعیتاریخی ـ اجتماعیسایر نویسندگانبدایع الوقایع
بررسئ اوضاع اقتصادی-اجتماعی افغانستان درسالهائ ۱۹۰۱-۱۹۱۹

کتاب مذکور اسکن شده است و حجم آن ۱۰ میگابایت است

​بلی

تاریخی-اجتماعی اعظم سيستانیبررسئ اوضاع اقتصادی-اجتماعی افغانستان درسالهائ۱۹۰۱-۱۹۱۹و شرایط بین المللئ استرداد استقلال
معاهده آب دریای هلمند

​بیانیۀ حسن روحانی و عکس العمل افغانها در برابر آن

 تاریخی-اجتماعی دریای هلمندعبدالله کاظمبررسی تحلیلی و تاریخی معاهده آب دریای هلمند
پروندۀ ناپدید

​آدم‌کشانی که چهل‌وچهار سال ناشناس مانده اند، در سال چهل‌وپنجم ناگهان شناسا نخواهند شد؛ ولی شناختن دستگاهی که فرمان داد: "به زندگی میـر اکبـر خیبـر پایان دهید" دشوار نیست. "پروندۀ ناپدید" کوششی در همین راستاست.
ســـــیاســنگ - کانادا، هفدهم اپریل 2023

 تاریخی-اجتماعی صبورالله ســــیاســنگپـــــــرونــــدۀ ناپـــــــــدید (میـــــــــــــر اکبــــــــر خیبـــــــر )
پشتونستان

​عبدالرحمن پژواک /مترجم سید خلیل الله هاشمیان
درهء خیبر،کانونی برای دولت جدید پشتونستان...

​پ د ف

تاریخی-اجتماعیتاریخعبدالرحمان پژواکپشتونستان
پندار ستمی

​بررسی پديدهٔ ستمی و پيآمد های آن در افغانستان

 تاریخی-اجتماعیسیاستعمرزی مصطفیپندار ستمی
خط د تاریخ مبدا او پیل دی  تاریخی-اجتماعیهنر و فرهنگ بشیر دودیالپه افغانستان کې د خط او میناتور پېژندنه
پښتني قبیلې

پښتانه څوک دي؟ پښتون-افغان-پټان

​بلی

تاریخی-اجتماعی معصوم هوتکپښتني قبیلې ار روایتي ریښې
معلومات تاریخی در قبال اندشه های سیاسی خاصتاً اندیشه های مارکس و انگلز در قرن بیستم

​نویسندهٔ کتاب: حسین بشیریه

 تاریخی-اجتماعیتاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانتاریخ اندیشه های سیاسی قرن بیستم
تاریخ تراش سنگهای زینتی در افغانستان  تاریخی-اجتماعیتاریخیرفیق جمالی ـ عبدالعظیم حکاکتاریخ تراش سنگهای زینتی در افغانستان
جستاری تحقیقی از تاریخ تمدن انسان

​نویسنده:هنری لوکاس
مترجم: عبدالحسین آزرنگ

 تاریخی-اجتماعیتاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانتاریخ تمدن (جلد اول)
جستار تحقیقی در بارهٔ تمدن انسان در روی زمین

​نویسنده: هنری لوکاس
مترجم: عبدالحسین آزرنگ

 تاریخی-اجتماعیتاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانتاریخ تمدن (جلد دوم)
تاریخ سبک های ساختمان معماری در اروپا  تاریخی-اجتماعیمعماریشریف حسینیتاریخ سبک های ساختمان معماری در اروپا
چه درس های را از هفت و هشت ثور میتوان گرفت؟  تاریخی-اجتماعی حمید عبیدیتاریخ همه ما را محکوم کرده است
جامعه شناسی

​توضیح تحقیقی در قبال جامعه شناسی

​بلی

تاریخی-اجتماعیتاریخی - اجتماعیاحمد قاسمیجامعه شناسی
جدال ترقی و ارتجاع در افغانستان

​اهداء به تمام زنان کشور که زیر حاکمیت افراطیت و بدویت از ابتدایی ترین حقوق بشری خود محروم شده اند!

 تاریخی-اجتماعی نور احمد خالدیجدال ترقی و ارتجاع در افغانستان
جبهۀ فراموش شدۀ چترال و كنر

​حقايق نهفته و حرف هاى ناگفتۀ

 تاریخی-اجتماعیاستقلالعبدالرحمن زمانىجنگ استرداد استقلال افغانستان
جبهۀ فراموش شدۀ چترال و كنر

​حقايق نهفته و حرف هاى ناگفتۀ جبهۀ چهارم

 تاریخی-اجتماعیاستقلالعبدالرحمن زمانیجنگ استرداد استقلال افغانستان
هجوم به افغانستان

​نويسندگان: ولاديمیر سنیگیريوف، والیری ساموونین
ترجمع: غوث جانباز
خواندن اين اثر تحقیقی، سیاسی و تاريخی را به همه علاقمندان دوستانه توصیه مینمايم

 تاریخی-اجتماعیسیاستسایر نویسندگانچگونه ما به بیماری هجوم به افغانستان مبتلا میگرديديم
خلک، تاریخ او سیاست

​ژباړن: ذبیح الله خوګیاڼی

 تاریخی-اجتماعی نور احمد خالدیخلک، تاریخ او سیاست
د میر اکبر خـیـبـر قـتـل

​د معلوماتو راټولونکی - صبورالله ســـیاسـنگ
پښـتو ژباړه:  رحمت آریا

 تاریخی-اجتماعی رحمت آریاد (میر اکبر خـیـبـر) د قـتـل پلـټــنـه
د افغانستان لرغونی پادشاه منندر

​د افغانستان د ادب ځلاند ستوري فاضل استاد ارواښاد علامه رشاد بابا او د بابا مینه والو ته

 تاریخی-اجتماعیژبهرحمت آریاد پادشاه ملینډا پوښتـنې
د پسرلني سباوون

​پښتوژباړه : رحمت آريا
له يوه لاسه ټک نه خيژي
ډول نه شي کولای د ( افغانستان د لومړڼي ولسمشر) محمد داؤد د سياسي ښادنامو په 􀕷 دغه لنډه لېکنه چې په هې سموالي يا نه سموالي، دهغه پر پړوالي يا نه پړوالي روښاني واچوي، غواړي يوازې د هغه او د هغه د کورنۍ د
وژنې د څرنگوالي په اړه د يوشمير شته مالوماتو ټولگه راډگر ته کړي

 تاریخی-اجتماعید ثور کودتاصبورالله ســــیاســنگد پسرلني سباوون د گوليو باران
د مشروطیت غورځنگ

​ژاړن: عبدالقیوم حکیمزی

 تاریخی-اجتماعیمشروطیتعبدالحی حبیبید مشروطیت غورځنگ په افغانستان کې
تاریخ معاصر افغانستان

همکاری و رقابت سدوزایی ها بارکزایی ها ضعف متقابلهٔ هر کدام

 تاریخی-اجتماعی احمد علی کهزاددر زوایای تاریخ معاصر افغانستان (چاپ جدید)
شهادت میوندوال

​آیا کشف پلان کودتای محمد هاشم میوندوال توسط همین ګروپ جمهوری خواهان)جناح چپ کودتا( صورت ګرفته بود و یا که توسط طرفداران شخص شهید داوود خان و آیا از بین بردن هاشم میوندوال  بحیث حریف عمدهء ګروپ داکتر صاحب شرق )پرچمیهای مخفی( که »پلان داشتند شهید داوود خان  را درقید نظر داشته باشند« یک هدف اساسی نه بود تا جلو نزدیکی میوندوال را با سردار صاحب  ګرفته باشد؟ اګر درزمینه معلومات نزد جناب شما موجود باشد و ارایه داشتید ، مطمئنم که ده ها  سوال جواب خواهند یافت

 تاریخی-اجتماعیمیوندوالعبدالله کاظمدست های مرموز در شهادت میوندوال
افغان رژیمونه او واکمنان

​لیکوال: خادم حسین کم اندیش

 تاریخی-اجتماعیتاریخی اجتماعیسایر نویسندگاندشلمي پیړی افغان رژیمونه او واکمنان
علل و عوامل جنگ سوریه و بی ثباتی در لبنان

​تحقیق و تالیف:فرداد سپنددار

 تاریخی-اجتماعیتاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانروشهای غربی تجزیهٔ سوریه
رویداد لویه جرگه

​نگاه اجمالی بر تاریخچه لویه جرگه ها و معرفی مختصر کتاب
به همکاری: محمد ایاز نوری آزادی و نازکمیر زهیر بلخی
گردآورنده و نویسندۀ نسخه اصلی: مولوی برهان الدین کشککی

 تاریخی-اجتماعیلویه جرگهعبدالله کاظمرویداد لویه جرگه دارالسلطنه 1303
رښتیا ریښتیا دي

​لیکوال: خان عبدالولی خان

 تاریخی-اجتماعیاجتماعی - تاریخیسایر نویسندگانرښتیا ریښتیا دي
دخان عبدالغفار خان ژوند لیک

​لیکوال: خان عبدالغفار خان(باچا خان)

 تاریخی-اجتماعیتاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانزما ژوند او جد و جهد
سلسلهٔ آل یحیی

​نیم قرن امنیت، ثبات سیاسی و انکشاف تدریجی
ISBN: 978-0-646-8904-0

 تاریخی-اجتماعیسیاستنور احمد خالدیزمامداری سلسلهٔ آل یحیی
مشکلات زنان در جامعهٔ افغانی

​بخش دوم کتاب «زنان و مشکلات فراروی شان در جامعهٔ افغانی»

 تاریخی-اجتماعیزنانعبدالقیوم میرزادهزﻧﺎن و ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاروي ﺷﺎن در ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻓﻐﺎﻧﻲ
مشکلات زنان در جامعهٔ افغانی

​بخش اول- مسئلهٔ زنان و مشکلات فراروی آنها در افغانستان از مبرمترین مسایل اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و فرهنگی کشور است. این مسئله آنچنان مبرمیت دارد که بائیست مورد توجهٔ موشگافانه و کاوشگرانهٔ جامعه شناسان،کارشناسان، اهل خبره و سیاستمداران قرارگیرد

 تاریخی-اجتماعیزنان عبدالقیوم میرزادهزنان و مشکلات فراروی شان در جامعهٔ افغانی
سیاست خارجی داود خان  تاریخی-اجتماعی شریف منصورسرگذشت یک رئیس جمهور
سنگ صبور

​ترجمه: سیامند زندی
جایی در افغانستان یا هر کجای دیگر

 تاریخی-اجتماعیزنانعتیق رحیمیسنگ صبور
دسیاسی ډلی کرن لاره وضاحت په یوه مونو ګراف اثر

​لیکوال: حمید منصور

 تاریخی-اجتماعیتاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانسياسي احزاب او ذي نفوذه ډلې
سید جمال الدین افغان

​بنیاد گذاران مشروطیت و دموکراسی در افغانستان

 تاریخی-اجتماعیعلمااحسان لمرسید جمال الدین افغان
سیستان بعد از اسلام

​چاپ دوم : با تجدید نظرکلی

 تاریخی-اجتماعیسیستاناعظم سيستانیسیستان سرزمین ماسه ها و حماسه ها
امیر آهنین امیر عبدالرحمن

​بازخوانی تأریخ افغانستان

 تاریخی-اجتماعیسیاسیاعظم سيستانیسیمای امیر آهنین امیر عبدالرحمن در تاج التواریخ
رویدادهای مهم

​از روز چهارم تا هشتم ثور سال 1357 ش

 تاریخی-اجتماعیکودتا ثورعبدالله کاظمشهر کابل شاهد رویدادهای مهم
له طالبه تر طالبه  تاریخی-اجتماعیطالبانسایر نویسندگانطالبان او د هغوی واکمني څنګه رامنځته شوه؟
طالبان و آیندهٔ افغانستان

​این نوشته اقدامی است در جهت ادای رسالت ملی تدوین یک
اندیشهٔ ملی برای نجات افغانستان

 تاریخی-اجتماعی نور احمد خالدیطالبان و آیندهٔ افغانستان
غروب خونین

نویسنده: کامل الدین پرواک
تورنجنرال محمد یونس خان
نگاهی بر کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷

 تاریخی-اجتماعیکودتا ثورسایر نویسندگانغروب خونین
توضیح تاریخی نژاد و خاستگاه غزنویان

​نویسنده:سید نور تهماسی

 تاریخی-اجتماعیتاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانغزنویان
فرهنگ تاریخ

​آلن پالمر: تاریخ دوصد سالهٔ اخیر جهان

​بلی

تاریخی-اجتماعیتاریخسایر نویسندگانفرهنگ تاریخ
قیام تاریخی و مردمی هرات

​اهداء به همه مجاهدانیکه در راه نجات وطن و مردم جان خود را فدا کرده اند، به خصوص شهدای گلگون کفن قیام هرات

 تاریخی-اجتماعی عبدالله کاظمقیام تاریخی و مردمی هرات
قیام جمهوریت

​نویسنده و گردآورنده: دیپلوم انجینر کریم عطائی

 تاریخی-اجتماعیجمهوریت سایر نویسندگانقیام جمهوریت تحت قیادت شهید داود خان
در این کتاب بیشتر به شیوه های زیستی مهاتما گاندی نظریات و طرح هایش آشنا میشویدو همچنان پارهٔ از نظریات دیگران در قبال گاندی را نیز مطالعه خواهید کرد.

​نویسنده: کریشنا کری پالائی
مترجم: غلام علی کشانی

 تاریخی-اجتماعیتاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانگاندی شیوه ای زندگی و نظریات
گاندی و مبارزهٔ مسالمت آمیز

نویسنده: علی فراستی
در این کتاب بوضوح آمده است که مبارزهٔ مسالمت آمیز همچون هر شکلی از مبارزه بر اساس شرایط کشور ها، ملت ها و دولت ها بر اساس بازیگران صحنه متفاوت هستند و نمی توان با الگو پردازی از این و یا آن جنبش پرداخت. بلکه میتوان از تجارب مثبت و منفی آنه درس آموخت.

 تاریخی-اجتماعیتاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانگاندی و مبارزهٔ مسالمت آمیز
گزیده هایی از سخنرانی های نلسن ماندیلا بین سالهای ۱۹۶۱ تا ۲۰۰۸

​نویسنده: نلسن ماندیلا

 تاریخی-اجتماعیتاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانگفته هایی از نلسن ماندیلا
مجتمع پارلمان جدید افغانستان تاریخی-اجتماعیپارلمانشریف حسینیمجتمع پارلمان جدید افغانستان
ارشادات و بیانات شاه امان الله

​به مناسبت نود و نهمین سالگرد استقلال کشور

 تاریخی-اجتماعیشاه امان اللهعبدالله کاظممجموعه ارشادات و بیانات شاه امان الله غازی حین لویه جرگه 1303
مردم، تاریخ و سیاست

​با اضافات حوادث بعد از سقوط دولت جمهوری اسلامی

 تاریخی-اجتماعیسیاستنور احمد خالدیمردم، تاریخ و سیاست
زمان خان کنری

​اهداء به پدر بزرگوارم

​بلی

تاریخی-اجتماعیتاریخعبدالرحمن زمانیمرور کوتاهی بر زندگی و مبارزات غازی میر زمان خان کنری
معاهده آب دریای هلمند

​ارزیابی تحلیلی معاهده آب رود هلمند و پاسخ به بعضی سؤال ها

 تاریخی-اجتماعیدریای هلمندعبدالله کاظممعاهده آب دریای هلمند بین افغانستان و ایران
ملت و منافع ملی

​من در این نگارش سعی کرده ام تا در باب  ملت، منافع ملی و دولت – ملت در افغانستان همه اجزای متأثر اجتماعی را که به نحوی از انحاء،  شکلی از اشکال و یا طریقه ای از طریقه ها به این مسئله مرتبط هستند به کاوش بگیرم.

 تاریخی-اجتماعیمنافع ملیعبدالقیوم میرزادهملت، منافع ملی، دولت ملت در افغانستان بخش دوم
وضعیت ناهنجار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی

​وضعیت ناهنجار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و گسترش نا امنی در سراسر کشور، افتراق و چاق شدن اختلافات گوناگون قومی، مذهبی، جنسیتی و زبانی روزافزون میان مردم، فاصله گرفتن مردم از فهم و درک منافع ملی در کشور ما عزمم را به جزم کشاند تا این نا هنجاری ها روشن سازم

 تاریخی-اجتماعیسیاسیعبدالقیوم میرزادهملت،منافع ملی، دولت ملت در افغانستان بخش اول
ملکه ثریا کی بود؟

maleka_soraya.JPG

سکن شده/ اسکن شوی

تاریخی-اجتماعیسیاستسایر نویسندگانملکه ثریا کی بود؟
ناسیونالیزم افغان در پهنای تاریخ  تاریخی-اجتماعیناسیونالیزمفضل ربی پژواکناسیونالیزم افغان در پهنای تاریخ
نقش آب درمنازعات ملل منطقه  تاریخی-اجتماعی اعظم سيستانینقش آب درمنازعات ملل منطقه
شخصیت، نظریات وسیاست های داود خان

​نویسنده: داکتر عاصم اکرم

 تاریخی-اجتماعیداود خانسایر نویسندگاننگاهی به شخصیت، نظریات وسیاست های داود خان
بیست مقالهٔ تحقیقی در بارهٔ هویت ملی و هویت فرهنگی

​نویسنده و مترجم: جلال ستاری

 تاریخی-اجتماعیتاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانهویت ملی و هویت فرهنگی
واقعیتها دربارۀ سید جمال الدین افغان

«چه منفعتی خواهد داشت اگر کسی بداند که من در سال1254هـ تولد شدم و مدت زیاد تر از نیم قرن زندگی کردم و مجبور به ترک کشورم افغانستان گردیدم، کشوری که به اثر غلبه هوی و هوس همواره در ناآرامی به سر می برد... من باور دارم که زندان در راه خواستن حق از سوی ستم گران گردن کش" ریاضت" است و تبعید درین راه "سیاحت" و کشته
شدن هم " شهادت" است که آن عالیترین مراتب است»
جمالافغانی

 تاریخی-اجتماعیعلمااحسان لمرواقعیتها دربارۀ سید جمال الدین افغان
کرونولوژی وقایع جهان

​وقایع جهان ازماه سپتمبر سال ۲۰۱۴ تا ماه دسمبر سال ۲۰۱۸(جلد اول)

 تاریخی-اجتماعیتاریخی - اجتماعیمحمد عظیم امینیکرونولوژی وقایع جهان
کرونولوژی وقایع جهان

وقایع جهان از ماه جنوری سال ۲۰۲۱ تا ماه دسمبر سال ۲۰۲۲ (جلد سوم)

 تاریخی-اجتماعیتاریخی - اجتماعیمحمد عظیم امینیکرونولوژی وقایع جهان
کرونولوژی وقایع جهان

​وقایع جهان در سال ۲۰۲۳

 تاریخی-اجتماعیتاریخی - اجتماعیمحمد عظیم امینیکرونولوژی وقایع جهان (جلد چهارم)
کرونولوژی وقایع جهان

​وقایع جهان از ماه جنوری سال ۲۰۱۹ تا ماه دسمبر سال ۲۰۲۰

 تاریخی-اجتماعیتاریخی - اجتماعیمحمد عظیم امینیکرونولوژی وقایع جهان (جلد دوم)
شرح مختصر پیرامون اعلامیه

​(منتشره در جراید اردوی هند در هنگام سلطۀ استبدادی نادر غاصب!)

 تاریخی-اجتماعی عبدالله کاظمکشف الحال نادر به قلم اعلیحضرت امان الله خان
علت دشمنی میان آن دو پادشاه  تاریخی-اجتماعی اعظم سيستانیکشـف الحال نادرخان بقلم اعلیحضرت شاه امان الله و علت دشمنی میان آن دو پادشاه
کی جی بی در افغانستان

​نوشتۀ واسیلی متروخین، بایگان ارشد کی جی بی
برگرداننده به دری: داکتر حمید سیماب

 تاریخی-اجتماعی سایر نویسندگانکی جی بی در افغانستان
رویدادهای تاریخی

​تاریخ سیاسی معاصر افغانستان جلد اول و دوم
نویسنده: سلطان علی کشتمند
بازپخش: انتشارات راه پرچم

 تاریخی-اجتماعییاداشت های سیاسیسایر نویسندگانیادداشت های سیاسی و رویدادهای تاریخی