برای معلومات بیشتر بالای شخص مورد علاقه کلیک نمائید

TV
TV2
آزاد ﺧﺎن اﻓﻐﺎن
احمد شاه بابا
احمد شاه مسعود
امان الله خان غازی
امين الله خان لوگری
ایوب خان
تیمورشاه درانی
حبیب الله کلکانی
حسین خان صافی
خان عبدالغفارخان
خوشحال خان ختک
داکتر عبدالظاهر
رتبیل شاه
رولا غنی
زبیل شاه
زرغونه انا
زمان خان کنرى
زنبورک شاه
سلطان رضیه غوری
سکندر لودی
سید جمال الدین افغانی
سیدال ناصری
شاه اشرف هوتک
شاه زمان
شاه شجاع
شمس الدین خان
شیرشاه سوری
طاهرذوالیمینین
ظاهرشاه
عبدالصمد حامد
عبدالله خان اچکزائی
عبدالوکيل خان نورستانی
علی خان لودین
قدوس خان اعتماد الدوله
گوهر شاد بیگم
محمد ایوب‌ خان
محمد داود خان
محمد شاه خان
محمد یوسف خان
محمود طرزی
محمود هوتکی
ملالی میوند
ملکه ثریا
میر مسجدی خان کوهستانی
میرمحمدهاشم خان
میرویس هوتک
نازو انا
نور محمد شاه خان فوشنجی
هاشم میوندوال
وزیر فتح خان
وزیر محمد اکبر خان
کیومرت