رجال سیاسی و شخصیت های تأریخی برای معلومات بیشتر بالای شخص مورد علاقه کلیک نمائید

آزاد ﺧﺎن اﻓﻐﺎن
احمد شاه بابا
احمد شاه مسعود
امان الله خان غازی
امين الله خان لوگری
اکبر خیبر
ایوب خان
پاینده خان
تیمورشاه درانی
حبیب الله کلکانی
حسن میوندی
حسین خان صافی
حیدر حسینی
حیدر عبدالرؤف
خوشحال خان ختک
داود خان
داکتر عبدالظاهر
دستگیرپنجشیری
رتبیل شاه
رحیم زی عبدالملک
رضیه غوری
رولا غنی
زابلی عبدالمجید
زبیل شاه
زرغونه انا
زمان خان کنرى
زنبورک شاه
سلیمان لایق
سکندر لودی
سید جمال الدین افغانی
سیدال ناصری
شاه اشرف هوتک
شاه زمان
شاه شجاع
شمس الدین خان
شیرشاه سوری
صمد حامد
طاهرذوالیمینین
ظاهرشاه
عبدالغفارخان
عبدالله خان اچکزائی
عبدالوکيل خان نورستانی
علی خان لودین
علی محمد خان
قدوس خان اعتماد الدوله
گرگین
گوهر شاد بیگم
محمد شاه خان
محمود طرزی
محمود هوتکی
مسجدی خان کوهستانی
ملالی میوند
ملک خان
ملکه ثریا
ملکیار عبدالله
موسی شفیق
میر هاشم خان
میرویس هوتک
نازو انا
نور محمد شاه خان فوشنجی
هادی داوی
هاشم میوندوال
وردک محمد خان
وزیر فتح خان
وزیر محمد اکبر خان
ولیخان دروازی
کریم میثاق
کیومرت
یفتلی میرزا محمد خان
یوسف خان