اباحت
ابرام
اتفاق در جرم
اتفاق در جرم
اتهامنامه
اجراآت جزائی
احضار شاهد
اختلاس
ادعای حق العبد
اسباب حکم
استقلالیت در اصدار حکم
استنطاق
اسناد
اصل قانونیت جراء
اصل قانونیت جرم
اصل قانونیت گرفتاری
اصل کرامت انسانی
اطلاع از وقوع جرم
اطلاع دروغ
اظهارات
اعتراض برحکم محکمه
اقارب
اقامهٔ دعوی
اقامهٔ دعوی جزائی
اقامۀ دعوای جزائی
امر گرفتاری
امور ذاتی
انسلاک قضائی
انګیزهٔ جرمی
اهل خبـره
اهمال
اهمال
اولویت دلایل