جنگلات با کلیک بالای دریچه های آتی معلومات مورد نیاز تانرا دریابید

درخت اکاسی
درخت بلوط
درخت پشه خانه
درخت پنجه چنار
درخت چنار
درخت خنجک
درخت سرب
درخت سرو
درخت سیدار
درخت صنوبر
درخت مورو
درخت میخک
درخت ناجو
درخت نشتر
درخت کچو
درختچه ارغوان
درختچه بید
درختچه سکساول
عناصر کمیاب