مندرجات این بخش درختان می باشند که در جنگلات ، باغها و دامنه های تپه ها در افغانستان نمو می کنند

خنجک
سرب
سرو
سکساول
سیدار
مورو
ناجو
نشتر
کچو