ابتر
ابتر شدن
ابر
ابر باده
ابرش
ابرغو
ابره
ابره / اوره
ابرو انداختن
ابرو کشیدن
ابروگک
ابروگک زدن
ابرک / اورک
ابری / اوری
ابریشم
ابریشم خام
ابریشم نفس
ابریشم کار
ابریشم کباب
ابزار / اوزار
ابزار گول / اوزار گول
ابغه
ابقر
ابقر شدن
ابلق
ابلق پلنگی
ابلقی
ابلوچ
ابه و دبه
ابوبه جان ابوبه
اپ و دپ
اپن
اپنی
اپوپو
اپوپک
ات و ست
اتفاقی
اتمبار
اتن
اتن انداختن
اتو
اتواتو
اتواتو کردن
اتوتک
اتوگر
اتومات
اتوماتیکی
اتوکار
اتوکاری
اتک و پتک
اتکل
اتکل کردن
اتکلکی
اتکلی
اتکه و پتکه
اتی
اجاغ
اجاق فرنگی
اجغم
اجنت
اجوره
اجوره کار
اچ
اچت
اچه
احتیاط کار
احتیاطی
احوال
اخ
اخ / اُخ
اخ / اِخ
اخ دل برآمدن
اخ و ببو
اخ و تخ
اخ و تف
اخ و دب
اخ و دپ
اخپار – اشپار
اخت
اختگک
اختلاط
اختلاطی
اخته
اخته شدن
اختور
اختور کردن
اختیار
اختیاردار
اختیارداری
اخذ
اخذ و جر
اخذکردن
اخسه ـ عطسه
اخک
اخی
ادرم کش
ادل
ادل کردن
ادله
ادم
اده
ادوتر
ادی
ادی
ادیره
ارابه
ارابه خانه
ارابه دستکی
اراده
ارباب
اربابی
ارت
ارتغ
ارجل
ارجل
ارچق
ارچق بستن
ارچقک
ارچه
ارخالق
ارخچه
ارخچین
ارخنک
ارد
اردل
اردلی
اردم کش
اردم کش
اردو بازار
ارزن
ارزن برمه
ارسی
ارشه درشه
ارغشتک
ارغمان
ارغوزک
ارگ
ارگانه
ارگنه
ارلی
ارمبه
ارمونیه
اره
اره تاک بری
اره چنگک
اره داس
اره دستی
اره دوسره
اره دوسره برسر کسی کشیدن
اره سوان
اره شبکه
اره نوکی
اره کش
اره کشی
اره کمان
ارواح
ارواح از سر کسی کوچ کردن
ارواح گشتن
ارک
ارکاره
ارکانی
اریب
از آتش خاکستر ماندن
از آسمان آمدن
از آسمان بَرگ گرفتن
از آسمان به زمين آمدن
از آسمان تا زمين
از اخ و تخ افتیدن
از اخ و تخ انداختن
از اخ و تخ ماندن
از او آمدن
از او بر آمدن
از باب افتادن
از بات و بوت ماند
از باد آمدن
از باد برآمدن
از باد هوا بخشیدن
از باد هوا زنده ماندن
از باد هوا گفتن
از بال و پرماندن
از بد بتر
از بر
از بر خود ماندن
از بر کردن
از بروت شیر پریدن
از بروت کسی خون چکیدن
از بس
از بس
از بلا بج شدن
از بی افتادن
از بیخ بته بودن
از بینی بالاتر
از بینی شیرپریدن
از بینی شیطان پریدن
از پاچه کشیدن
از پای انداختن
از پرخانۀ بینی كَسی بر آمدن
از پرکال برآمدن
از پس خاک کشیدن
از تخت پادشاهی افتادن
از تختۀ کسی برآمدن
از تختۀ کسی کشیدن
از تخم ماندن
از تخم ماندن
از ترس
از تنگی برآمدن
از تو خیستن
از تول کشیدن
از تیغ کشیدن
از جان افتادن
از جلوِ کسی گرفتن
از چاغی کفیدن
از چته برآمدن
از چخت برآمدن
از چشم افتادن
از چشم شدن
از چشم ماندن
از چشم کسی افتادن
از چشم کسی برآمدن
از چشم کسی کشیدن
از چلش افتادن
از چنگ بر آمدن
از چوب آدم تراشیدن
از حال بر آمدن
از حال کشیدن
از حساب برآمدن
از حق کسی آمدن
از حلاجی برآمدن
از حلاجی کشیدن
از حلق کسی کشیدن
از خاک بالا شدن
از خاک برآمدن
از خر جیل پایان شدن
از خر شیطان فرآمدن
از خزانۀ غیب خواستن
از خمیر موی جدا کردن
از خود
از خود بیگانه پرور
از خیز ماندن
از دامنه خیستن
از دان افتادن
از دان انداختن
از دان خوردن و از کون انداختن
از دان و زبان ماندن
از دان کسی بر آمدن
از دان کسی رفتن
از دان کسی زدن
از دپ افتادن
از درد خیستن
از دست برآمدن
از دست رفتن
از دست ندادن
از دست و پا ماندن
از دست کسی بر آمدن
از دست کسی داغ داغ شدن
از دست کشیدن
از دل انداختن
از دل برآمدن
از دل بیرون
از دل رفتن
از دل گذشتن
از دل ماندن
از دل و جان
از دل کسی آمدن
از دماغ خود کشیدن
از دود کسی کور شدن
از راه پس
از راه زدن
از راه گشتاندن
از راه گشتن
از راه ماندن
از رنگ و روی کسی خون چکیدن
از روی دل
از روی کسی افتادن
از روی کسی نفتادن
از ریش خود گذشتن
از ریش خود کندن به بروت کسی چسپاندن
از ریگ روغن کشیدن
از زبان افتادن
از زبان برآمدن
از زبان ماندن
از زیر بار كسی برآمدن
از زیر باران خیستن و به زیر ناوه نشستن
از زیر چشم دیدن
از زیر ریش کسی خرسوار تیرشدن
از سال قحط آمدن
از سال نبرماندن
از سر
از سر تیر شدن
از سر تیر کردن
از سر خاک برگشتن
از سر خود چپ کردن
از سر دل
از سر شاش کسی تیر نشدن
از سر و موی خود گذشتن
از سرگرفتن
از شئ بر آمدن
از شئ کشیدن
از شانه افتادن
از شانه و بازو افتادن
از شانه و بازو ماندن
از شمار بر آمدن
از شیمه افتادن
از شیمه ماندن
از صافه کشیدن
از صد کوه سیاه پارشدن
از صدا افتادن
از عقل بر آمدن
از عقل بیگانه شدن
از غر افتادن
از قاش زین محکم گرفتن
از قند تفاله کشیدن
از کار انداختن
از کسی دم زدن
از کون خط بینی کشیدن
از کون سگ کشیدن
از کون فاجه کشیدن
از کون کسی توس کشیدن
از کون کسی تیل سرکردن
از کون کسی تیل ناچ کشیدن
از یک بند ایزار
از یک بند تنبان
از یک پاچه گوز زدن
ازپله برآمدن
ازجست و خیزماندن
ازجنگ گریختن
ازجوانی ناامیدشدن
ازخرس موی کندن
ازخودی
ازرت
ازلب جوی کسی را تشنه پس بردن
اژغند
اساسه
اساسیه
اسباب
اسپ
اسپ خاصه
اسپ دوانی
اسپ زدن
اسپ غوره
اسپ ورداشتن
اسپار
اسپاور
اسپرخی
اسپرنگ
اسپند
اسپندی
اسپه
اسپک چوبی
است و قست
استا
استخوان
استخوان ادکردن
استخوان بندی
استخوان دار
استخوان دردی
استخوان شکستن
استخوان شکنی
استخوان فیل
استخوان قدیم
استر
استرکاری
استغان
استفراق
استم
استوع
اسقاط
اسقس
اسقسی
اسلحه
اسلحه دار
اسکنه
اسکنه بارو
اسکنه پیوند
اسکنه دزدان
اسیب
اش
اشاکلا
اشت
اُشت / اشت
اشتق
اشتقی
اشتها صاف کردن
اشتهای کسی را صاف کردن
اشتوک
اشتک
اشتک دادن
اشتکانه
اشتکبازی
اشتکک
اشتکی
اشر
اشرگر
اشری
اشناو
اشک
اشک فیل
اشکم
اشکَنه
اشکی
اشکیل
اغده
اغده ترقاندن
اغده ترقیدن
اغده کفاندن
اغر
اغسه
اغَه باجی
اغَه بانو
اغَه ده داش
اغَه دوستی
اغه مو
اغیال
اف
اف زدن
اف زدن
افتاد
افتاد و ناافتاد
افتادن
افتادکردن
افتاوه و لگن
افتو
افتو ابلق
افتو بارانک
افتو به دوانگشت پت کردن
افتو پرست
افتو تنک
افتو خوردن
افتو دادن
افتو سر بام
افتو سر کوه
افتو سرکوه
افتوبارشک
افتوبرآمد
افتوخانه
افتورخ
افتوروی
افتوزدگی
افتوزدن
افتوزرد
افتوغروب
افتوگرفتگی
افتوگرم
افتوگشت
افتوگیر
افتونشست
افتوی
افسانه / اوسانه
افسانه سر مگسک
افسانه سی سانه
افسانه گفتن
افسانه گوئی
افگار / اوگار
افگار شدن / اوگار شدن
اقاقو
اقاقو شدن
اقه
اقه گک
اقه واقه
اگه بگه
ال
ال زدن
الا یرغه
الابلا
الاتی تی
الاخور
الارغه
الاشه
الاشه گرم آمدن
الاشه کسی را پراندن
الاق
الاکردن
الپتگی
الپر
الپرک
الترغان
التش
التش زدن
الجنگه
الجه
الجه یی
الچه
الچه مذهب
الخاتو
الذین از برخواندن
الس
الغوزک ـ ارغوزک
الفی
الق بلق
القاسه
القاسه کردن
الله توکلی
الله تی تی کور ماجتی
اللهِ شام
اللهِ صبح
الله یار
الله یاری
الم الم
الم الم کردن
الم قلم
الم و سلم / اُلُم و سُلُم
الماری
الماسک
الماسی
المبه ـ النگه
النگه وز
اله
اله اله
اله باش
اله ببو
اله برو
اله بقه
اله بله
اله به اله
اله پته
اله پته گی
اله پرْتو
اله پوچاق
اله پکه
اله تای
اله چپلک
اله چلپو
اله داد
اله لق
اله لو
اله لوکردن
اله لی ـ اله لو شدن
اله وردار
اله کش
الهک خواندن
الو
الو
الوان
الوانی
الواکَرپی
الک
الی بند
الی تار
الیک پلیک
الیکَین
اماچ
اماچک
اماچک شدن
اماله
اماله چارفُوته
امان
امانت
امانتدار
امانته
امانتی
امانی
امبار
امبار امبار
امبارخانه
امبارغم
امبارکردن
امبارکسی را بردن
امباری
امباق
امباق دار
امباق داری
امبور
امبور سوان کاری
امپلق
امپه
امته ـ امانته ـ اومانته
امربر
امری
امری دم سفید
امل
املوکی
املی / عملی
امه
امو
امیانی
امیدوار
امیری
امیل
امیل گردن
امین
انا
انار
انار بیدانه
انارپوست
اناردانه
انارک
انالی
انتر
انتری
انتیک
انج و گنج
انج و منج
انجر ومنجر
انجربنجر
انجه
انجه
انجه زدن
انجه ماندن
انجه منجه ماندن
انجک و منجک
انچه و پنجه
انداخت
انداختن
اندر
اندرداری
اندرغپ
اندرغپ زدن
اندل چو
اندل زدن
انده
انده پنده
انده ماندن
اندیوال
اندیوالی
انگ درانگ
انگاف / هنگاف
انگاف کاری ـ هنگاف کاری
انگُشت اوگار گرفتن
انگشت پیچ
انگُشت زدن
انگُشت ششم
انگُشت عروس / کلک آروس
انگشت ماندن
انگشتانه
انگشتانه ئی
انگُشتر
انگُشتربازی
انگشتک
انگُشتک
انگشتک کردن
انگل ـ انگله
انگلک
انگور قندهاری
انگوره
انگوره توره
انگورک
انگولک دادن
انگک و بنگک
انه گک
انیسه گُل
انیش و منیش
او / آب
او از سرپریدن
او برنج
او به روده کسی گرم نامدن
او پر کردن
او جدا دانه جدا
او جدا کردن
او جوش
او خت کردن و ماهی گرفتن
او دندان پران
او دو کشیدن
او رفته
او روغن / آب روغن
او زلال
او ساختن
او سیاه
او لب جوی
او مرده
او و دانه
او و گل
او و نمک
او و نمک شدن
او کشیدن / آب کشیدن
اوالدا ر
اوانداز
اوباش
اوباشی
اوبر مسکه تراش
اوبرده
اوپاش
اوپاشی
اوپراندن
اوپره
اوپرک
اوپریدن
اوپلق ـ اوپلقک
اوترازو
اوترکه
اوجوش
اوجوشک
اوچت
اوچت کردن
اوچرتک
اوچلک ـ اوچلق
اوچنگال
اوچنگالی
اوچکری
اوچکی
اودان باران
اودر
اودر بچه
اودر خسر
اودر زادگی
اودر زاده
اودر زن
اودمی
اوده
اوده دار ـ اوده گر
اوده کردن
اودو
اودوزک
اوراق
اورال
اوران
اورتم و پرتم
اورتم و پرتم کردن
اورنگ و گورنگ
اوره پوره
اوره پوره کردن
اوسار
اوسار و پچاری را کندن
اوسار کردن
اوشتک
اوشه
اوغان
اوغايتا
اوغایتا
اوغایتها
اوفِروش
اوفِروش ساختن
اوفروش شدن
اوفَه
اوق
اوق زدن
اوگرائی
اوگردان
اوگردانی
اوگردش
اوگرفتن
اوگره
اوگه ئی
اول او
اول بسم الله
اول حق خدا، دوم حق همسایه
اول دستی
اولاددار
اولباری
اولجه
اولجه گر
اولجه کردن
اولو
اولوی
اوموری
اونا
اونگ
اونگ
اونمو
اونه
اونه گک
اونی
اوکی
ايل و تبار
اک
اک و پک
اک و پک ماندن
اکار و پکار
اکت
اکتور
اکس
اکس گرفتن
اکسل
اکسلیتر
اکه
اکه ای دم کنده
اکه تریاکی
اکه خوشخبر
اکوی مخ
ای له لائی
ایاس
ایت
ایته
ایدنگ
ایدنگ کردن
ایر
ایراد
ایرخط
ایزار
ایزار بند
ایزار بند کسی سکلیدن
ایزار کسی را کشیدن
ایزاربند
ایستادگی
ایستادن
ایستاده پای
ایستاده کردن
ایشک آغاسی
ایغایتا
ایق
ایل
ایل و غیل
ایلا به الا
ایلا بیتلی
ایلا دادن
ایلاخرچ
ایلادهان
ایلاگرد
ایلاگوی
ایلایی
ایله