هموطنان گرامی و گرانقدر سلام بر شما!

قاموس کبیر افغانستان، در کنار توضیح لغات و مسائل تأریخی، اقتصادی و اجتماعی، به معرفی شخصیتهای فرهنگی، سیاسی و خدمتگزاران افغانستان نیز می پردازد. چون حوادث و واقعات تاریخی در محدوده های جغرافیائی صورت می گیرد، لذا کوشش می شود تا به شرح مناطق و محلات کشور نیز پرداخته شود. اینک در این سلسله محلۀ "خرابات" شهر کابل معرفی می گردد.
ولایت ولسوالی علاقه داری شهر ده منطقه قلعه گذر دره دریا بند باغ کوه xxxxxx