Select/Deselect all list
Click on the keyboard if you do not have the correct keyboard layout.
مختصات افغانستان
نوع محتواشرحردیفلسانضرب المثل ها، مقولات، کنایات و گفته ها
ضرب المثل ها، مقولات، کنایات و اصطلاحات عامیانه

​هر جا که باشی وضع همان است که بود و تغییر نمی کند

مقولهدریآسمان همه جایش رنگست
ضرب المثل ها، مقولات، کنایات و اصطلاحات عامیانه

​نه سیم و زر داریم و نه غم نگهداشت آن

ضرب المثلدریآسوده کسی که خر ندارد ......... .از کاه و جو اش خبر ندارد
ضرب المثل ها، مقولات، کنایات و اصطلاحات عامیانه

نظم کنایه آمیز  به معنی این که هر قدر اشخاص ثروتمند تر میشوند دل شان خورد تر و حریص تر میگردند و سخاوت شان کمتر میشود

کنایهدریاز تنگی چشم پیل معلومم شد ......... آنانکه غنی ترند محتاج ترند
ضرب المثل ها، مقولات، کنایات و اصطلاحات عامیانه گفتهدریاگر للو للو یاد داری چرا خوابت نمیبرد
ضرب المثل ها، مقولات، کنایات و اصطلاحات عامیانه

نیم خیزشدن پرنده از روی زمین و بازنشستن
عبدالله افغانی نویس

اصطلاح عامیانهدریبال خیز ـ بال خیزک
ضرب المثل ها، مقولات، کنایات و اصطلاحات عامیانه

اين اسم را بردختري كه اولاد پدر و مادرش نمي ماند گذاشته مي شد(امرفعل پائيدن)
عبدالله افغانی نویس

اصطلاح عامیانهدریبپایی ـ ببانی
ضرب المثل ها، مقولات، کنایات و اصطلاحات عامیانه

به كار آمدن
عبدالله افغانی نویس

اصطلاح عامیانهدریبدرد خوردن / به درد خوردن
ضرب المثل ها، مقولات، کنایات و اصطلاحات عامیانه

صدای آب چشمه که از زمین بیرون میشود​/صدای جوش آب، وقتی که آب بالا تر از 100 درجه حرارات می گیرد​/ابی که جوش میخورد و صدا میکشد، صدای جوشش آب،
عبدالله افغانی نویس

اصطلاح عامیانهدریبرقس/برقس ـ بلقس/برقس کردن
ضرب المثل ها، مقولات، کنایات و اصطلاحات عامیانه

برآمده و مدور به شكل حباب. گویند سنگ به پیشانی او خورد و پیشانیش بُلُق برآمد
عبدالله افغانی نویس

اصطلاح عامیانهدریبلق ـ برق
ضرب المثل ها، مقولات، کنایات و اصطلاحات عامیانه

آواز تشكیل شدن حُباب آب به اثر صعود گاز
عبدالله افغانی نویس

اصطلاح عامیانهدریبلق بلق ـ برق برق
جغرافیه
شرحمعرفی مختصرکتگوریاسم یا کلمه

​ساکنان گرشک بطور عمده مرکب از پشتون های اقوام  درانی مثل: نورزایی وبارکزایی، محمدزایی ، اڅکزی، ادوزی، الکوزی ، پوپلزی، وکمی از سیدها و سایر مردم‌ پیشه ور و تجارت پیشه میباشند.
خاندان سلطنتی محمدزایی که ۱۵۰ سال بر افغانستان حکومت کرده اند از پشت رود  و از ناوۀ بارکزائیان  هلمند برخاسته بودند. بعد از مرگ سردار کهندل خان و تشنج میان بنواعمام سرداران قندهار(در۱۸۵۶) گرشک محل سکونت  سردار محمد صدیق خان پسر سردار کهندلخان گردید و سردار گل محمدخان پسر او در عهد امیرعبدالرحمن حان والی پکتیا و نماینده امیر در تعیین خط دیورند بود. سردار حبیب الله هلمند سناتور هلمند در زمان ظاهرشاه از شخصیت های پر نفوذ هلمند از نوادگان سردار کهندلخان در‌گرشک بود. کودتای ثور قدرت سرداران محمدزایی را به طور کل در افغانستان از ریشه نابود کرد. بقیهٔ پسران سرداران قندهار در ولسوالی میوند و نهر سراج زندگی میکنند.
اعظم سیستانی

​  گرشک  یکی از ولسوالی های معمور و آباد ولایت هلمند در جنوب غرب افغانستان است که تا قبل از اعمار شهر لشکرگاه  به حیث مرکز ریاست انکشاف وادی هلمند(دردهه ۱۹۵۰) در تشکیلات دولتی بنام  حکومت اعلی شناخته میشد. از دوران سلطنت امیر حبیب الله خان  تا عصر ظاهرشاه  به حیث حکومت پشت رود هم یاد میشد. منظور از پشت رود یعنی آنطرف  رود هیرمند است.  تا قبل از روی دست گرفتن پروژهٔ  وادی هلمند و اعمار پل عصری بر رودخانه هیرمند مردم گرشک امتعه و اموال خود را توسط  کشتی به سمت چپ رودخانه انتقال میدادند و برای فروش به قندهار می بردند ‌ وبر می گشتند اما با اعمار پل عصری بر رودخانه هیلمند در نزدیک شهر و مرکز حکومتی مردم از مشکلات عبور و مرور راحت شدند.
اعظم سیستانی

ولسوالی گرشک